Gietvloer-woonkamer-Fusion.jpg

Privacy verklaring Fusion Gietvloeren

 

Dit is de privacyverklaring van Fusion Gietvloeren (hierna te noemen “Fusion”), gevestigd te Gouda, Marconiweg 44, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24405013.

Fusion, als verwerkingsverantwoordelijke, vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Wat bedoelen we met persoonsgegevens en de verwerking daarvan.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon direct of indirect te identificeren, zoals bijvoorbeeld namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, foto's of andere gegevens over deze persoon. Verwerking is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan; bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Hoe komen we aan uw gegevens.

 • Wanneer u die rechtstreeks aan ons geeft (bijvoorbeeld als u proactief contact met ons opneemt in onze showroom, per telefoon of e-mail; en/of waar we contact met u opnemen per telefoon ofwel per email;
 • Wanneer we meer over u te weten komen op basis van gegevens die ons worden verstrekt of via openbare bronnen;
 • Wanneer we die via onze website verzamelen (bijvoorbeeld wanneer u het contact formulier invult, een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst).

Verwerking van persoonsgegevens.

Indien van toepassing voor het doel van de gegevensverwerking worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt: Naam, adres, email adres, telefoonnummer en geslacht.
Wij gebruiken deze gegevens in het algemeen om contact met u op te nemen of te onderhouden en mogelijk ook voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van de opdrachten/overeenkomsten die u aan ons hebt verstrekt;
 • het uitbrengen van offertes/aanbiedingen.
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u voor het toesturen van gebruikersinformatie over gietvloeren, advies of andere informatie;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven (uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe);
 • om onze website te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen.
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

Het verwerken van persoonsgegevens vindt door ons plaats conform de grondslagen zoals genoemd in artikel 6 AVG. De bovenstaande persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • u voor de verwerking aan ons uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter bescherming van een vitaal belang van u;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Op onze website staat een verwijzing naar ons cookie regelement, u kunt hiervan kennis nemen en aangeven wel niveau en welke soort cookies u wilt accepteren.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw instellingen op de website van Fusion te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Op onze website heeft u de gelegenheid de bezoekers registratie van Google Analytics uit te schakelen. Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org of de Help-functie van uw browser bekijken. Hier vindt u ook details over het van uw computer verwijderen van cookies.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Fusion uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Fusion met u heeft. Denk hierbij aan hostingdiensten accounting- en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Fusion te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Fusion op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Fusion deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Fusion hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Fusion treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Fusion . Andere websites kunnen hun eigen Privacyverklaring hanteren. Fusion raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van de Privacyverklaring

Fusion kan haar Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Fusion raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Fusion wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Mevr. B Lazoe
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 0182 520718

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melding aan Betrokkene

Bij een eventuele inbreuk op onze beveiliging wordt u op de hoogte gesteld wanneer de deze inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden.